VANREDNI UČENICI I PREKVALIFIKANTI

Upis vanrednih učenika vrši se najkasnije do 31. avgusta, dok se upis lica na prekvalifikaciji i dokvalifikaciji sprovodi dva puta godišnje: u februaru i septembru mesecu.

Upis vanrednih učenika

Zainteresovana lica podnose prijavu (obrazac se dobija u školi) u kancelariji administracije i uz prijavu se prilaže obavezna dokumentacija:

 • Svedočanstva za završene razrede (overena kopija ili original)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original, ne stariji od 6 meseci)
 • Uverenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 meseci)
 • Kopija lične karte roditelja, zbog potpisivanja ugovora o školovanju (očitana ako je sa čipom)
 • Lekarsko uverenje isključivo od izabranog lekara u državnoj ustanovi (ne prihvataju se lekarska uverenja privatnih ordinacija) uz obaveznu napomenu u delu svrha izdavanja lekarskog uverenja: Upis u medicinsku školu
 • Dokaz o uplati školarine na tekući račun 170-0030039337000-34.

Cene usluga vanrednog školovanja (školarine, ispita, praktične nastave, maturskog ispita i dr.) utvrđene su Cenovnikom usluga koji je istaknut na oglasnoj tabli u školi (ispred kancelarije administracije).

Rokovi za polaganje ispita vanrednih učenika su: januar, februar, mart, april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar.

Prijava ispita je od 1. do 5. u mesecu za koji se vrši prijava. Raspored polaganja izlazi do 15-og u mesecu za mesec u kome se vrši polaganje i ističe se na oglasnoj tabli u školi i sajtu škole. Učenik koji, zaključno sa danom koji prethodi danu početka ispitnog roka, nije uplatio prijavu ispita, nema prava da izađe na polaganje ispita u tom roku.

Kako mogu da se prekvalifikujem?

U školi se obavlja prekvalifikacija i dokvalifikacija. Prekvalifikacija se obavlja za kandidate koji su završili srednju školu u istom trajanju kao i trajanje srednje škole za koju se vrši prekvalifikacija.

Prekvalifikacija i dokvalifikacija se vrši za četvorogodišnja zanimanja: medicinska sestra – tehničar, farmaceutski tehničar, ginekološko-akušerska sestra, pedijatrijska sestra – tehničar, medicinska sestra – vaspitač i fizioterapeutski tehničar. Kandidati polažu razliku stručnih predmeta (dopunske ispite) koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi.

    Potrebna dokumenta za prekvalifikaciju su:

 • Sva svedočanstva o završenom prethodnom školovanju (overena kopija ili original)
 • Diploma o završenom srednjem obrazovanju (overena kopija ili original)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original, ne stariji od 6 meseci)
 • Uverenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 meseci)
 • Lekarsko uverenje isključivo od izabranog lekara u državnoj ustanovi (ne prihvataju se lekarska uverenja privatnih ordinacija) uz obaveznu napomenu u delu svrha izdavanja lekarskog uverenja: Upis u medicinsku školu
 • Dokaz o uplati školarine na tekući račun 170-0030039337000-34.

Cene usluga vanrednog školovanja (školarine, ispita, praktične nastave, maturskog ispita i dr.) utvrđene su Cenovnikom usluga koji je istaknut na oglasnoj tabli u školi (ispred kancelarije administracije).

Nakon upisa i uplate školarine, škola pristupa izradi rešenja o priznavanju ocena predmeta i polaganju dopunskih ispita.

Nakon potpisivanja rešenja, lice na prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji ima pravo na polaganje ispita u sledećim ispitnim rokovima: januar, februar, mart, april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar. Prijava ispita je od 1. do 5. u mesecu za koji se vrši prijava. Raspored polaganja izlazi do 15-og u mesecu za mesec u kome se vrši polaganje i ističe se na oglasnoj tabli u školi i sajtu škole. Učenik koji, zaključno sa danom koji prethodi danu početka ispitnog roka, nije uplatio prijavu ispita, nema prava da izađe na polaganje ispita u tom roku.

Prijava ispita

Izaberite vrstu ispita koji prijavljujete

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34