You are currently viewing Unapredi veštine i primeni ih

Unapredi veštine i primeni ih

Đacima „Sv. Petke“ predstavljen Erazmus+ projekat „Unapredi
veštine i primeni ih“
Sa učenicima druge godine Medicinsko-farmaceutske škole „Sv. Petka“ održan je 29. juna sastanak putem aplikacije „Zoom“ na kom su im nastavnici zaduženi za izvođenje projekta „Unapredi veštine i primeni ih“ (koji će se sprovesti pod okriljem Erazmus+ programa Evropske unije), Dejan Kojić i Dragana Radojević, predstavili sadržinu projekta.

Učenici su upoznati sa tim da u okviru programa Erazmus+ Evropska unija finansira projekte iz domena obrazovanja, sporta i omladine, čiji je jedan od glavnih ciljeva da se omogući mladim Evropljanima da praksu stiču u inostranstvu. U slučaju đaka „Sv. Petke“, predviđeno je da oni tu praksu imaju u nekoliko solunskih bolnica i apoteka.

Učenicima su zatim prikazani glavni ciljevi samog projekta „Unapredi veštine i primeni ih“, a to su unapređenje profesionalnih kompetencija učenika, omogućavanje veće konkurentnosti na tržištu rada, upoznavanje sa načinom funkcionisanja zdravstvenih i apotekarskih ustanova u zemljama članicama EU, priprema za buduće radno okruženje, poboljšanje kompetencija iz stranih jezika, kao i unapređenje praktične nastave u našoj školi na osnovu njihovih iskustava sa prakse u Solunu.

Projektom je predviđen odlazak dvanarstoro učenika na praksu, od toga sedmoro sa smera farmaceutski tehničar i petoro sa smera
medicinski tehničar, a sama praksa bi trebalo da se održi između 22. novembra i 5. decembra 2020. godine. (Zbog pandemije moguće je i odlaganje ukoliko epidemiološki uslovi ne budu zadovoljavajući.)

Učenicima je zatim predstavljen program prakse, koji je osmislio partnernaše škole na sprovođenju ovog projekta, Centar za celoživotno učenje „Ipodomi“ iz Soluna.

Programom je predviđeno da učenici učesnici projekta „Unapredi veštine i primeni ih“ sa smera medicinski tehničar na praksi uče o opstrukciji disajnih puteva i epileptičnim napadima, o ishrani pacijenata u posebnom režimu ishrane, zatim kako se postupa sa
pacijentima sa prelomima i krvarenjem, kako se uzima uzorak krvi od dece, kako se pruža psihološka podrška pacijentima, kako se priprema i primenjuje terapija, itd.

Što se tiče učenika sa smera farmaceutski tehničar, oni će u solunskim apotekama uvežbavati pružanje prve pomoći, merenje vitalnih funkcija, davanje injekcija i vakcina i učestvovaće u popisivanju lekova i proveravati njihov rok trajanja.

Programom je predviđeno i da učenici sa oba smera jedan dan provedu u fabrici lekova „MP Pharma S.A.“, gde će steći direktan uvid u proces proizvodnje lekova. Takođe, učenici će imati priliku da obiđu neke od najznačajnijih institucija i spomenika kulture u Solunu i bližoj okolini što treba da doprinese njihovom većem razumevanju drugih kultura.

Početkom septembra biće objavljen konkurs za odabir učesnika. Ključni kriterijumi na osnovu kojih će se rangirati kandidati biće ocena iz vladanja, ošti uspeh u prvoj i drugoj godini srednje škole, prosečna ocena iz stručnih predmeta, kvalitet motivacionog pisma. Prijavljeni učenici će takođe raditi i test iz engleskog jezika na kom će se proveriti njihovo poznavanje stručne terminologije (pošto će se komunikacija između učenika i njihovih mentora mahom odvijati na engleskom), kao i test iz zdravstvene
nege (za medicinske tehničare) i farmaceutske tehnologije (za farmaceutske tehničare).

Po odabiru učenika obaviće se i priprema pred odlazak u vidu dodatnih časova. Učenici će na pripremama iz engleskog uvežbavati koverzaciju, na zdravstvenoj nezi i faramceutskoj tehnologiji će obnavljati ključna znanja iz prethodnih godina školovanja, a profesorka istorije će se postarati za njihovu kulturološku pripremu. Sa učenicima će raditi i psiholog škole, koji će ih pripremati za duži period odvajanja od porodice i prilagođavanje novoj sredini.

Učenici će tokom i nakon prakse imati i neke obaveze. Pored podrazumevanog disciplinovanog ponašanja i vrednog rada, oni će voditi dnevnik prakse, a po povratku u Srbiju imaće zadatak da ono što su naučili u Grčkoj pokažu svojim vršnjacima u vidu demonstracija i predavanja, kao i da učestvuju u aktivnostima na promovisanju programa Erazmus+. Da se sve to sprovede kako treba postaraće se nastavnici koji će biti u pratnji učenika, Dragana Radojević – profesorka biologije, i Dejan Kojić – profesor engleskog jezika.

Nadamo se da će se prijaviti što veći broj učenika kako bismo na praksu poslali najbolje učenike naše škole, kao i da će oni na praksi naučiti dosta toga novog i time poboljšati svoje sposobnosti i kvalitet nastave u našoj školi.

JAVNI KONKURS
ZA PRIJAVU UČENIKA MEDICINSKO-FARMACEUTSKE ŠKOLE „SV. PETKA“ ZA UČEŠĆE U ERASMUS+ PROJEKTU „UNAPREDI VEŠTINE I PRIMENI IH“

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa jeste prijavljivanje učenika Medicinsko-farmaceutske škole „Sv. Petka“ za učešće u projektu „Unapredi veštine i primeni ih“ koji se izvodi pod okriljem i finansira od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus+. U okviru projekta se podrazumeva dvonedeljna mobilnost (praksa) učenika u Solunu u Grčkoj. Tokom mobilnosti učenici će imati priliku da borave u nekoliko bolnica i apoteka u Solunu, kao i u jednoj fabrici za proizvodnju lekova, kao i da obiđu neke od najznačajnijih spomenika i institucija kulture u Solunu. Glavni ciljevi projekta jesu unapređenje profesionalnih komepetencija učenika (pružanje zdravstvene nege i psihološke podrške, tj. spretnost u rukovanju lekovima, poznavanje njihovog sastava i dejstava), priprema učenika za snalaženje u budućem radnom okruženju, kao i unapređenje kompetencija iz stranih jezika.

2. Učesnici
Učesnici konkursa mogu biti samo redovni učenici trećeg razreda u školskoj 2020/21. godini. Projektom je predviđen odlazak dvanaestoro učenika na mobilnost, pri čemu sedmoro učenika treba da bude sa smera farmaceutski tehničar, a petoro sa smera medicinski tehničar. Predviđeno je da u pratnji učenika bude dvoje nastavnika

3. Obaveze učenika odabranih za učešće u projektu
Učenik pre mobilnosti pohađa radionice jezičke, kulturološke i psihološke pripreme, kao i časove pripreme iz stručnih predmeta.
Učenik nakon mobilnosti učestvuje u aktivnostima širenja svojih znanja i iskustava sa mobilnosti (radionice, tribine i ostali događaji).
Učenik mora biti zainteresovan za rad u timu, da angažovano doprinosi radu grupe i da odgovorno pristupa radu tokom trajanja mobilnosti.
3. Konkursna dokumentacija
Pored prijave za učešće na konkursu (formular se može preuzeti u administraciji škole) zainteresovani učenici prilažu i:

kopije svedočanstava o završenoj prvoj i drugoj godini srednje škole (osim ako se originali već nalaze u školi);
motivaciono pismo ne duže od jedne kucane strane (veličina slova 12, tip slova Times New Roman, prored 1,15, margine 2,5cm).

4. Kriterijumi za odabir učenika</h5
Kriterijumi odabira nose određen procenat ukupnog broja bodova (100) na osnovu kojih će se sastaviti rang lista prijavljenih učenika. Komisiju za izbor učenika čine Dragana Radojević i Dejan Kojić, nastravnici zaduženi za sporovođenje projekta, a izbor učenika obaviće se na osnovu sledećih kriterijuma:

primerno vladanje u prvoj i drugoj godini srednje škole
prosečna ocena u prvoj i drugoj godini srednje škole (40%)
-(prosečna ocena iz prve godine + prosečna ocena iz druge godine) h 4
prosečna ocena iz stručnih predmeta u prvoj i drugoj godini (35%)
-((zbir zaključnih ocena iz svih stručnih predmeta u prvoj i drugoj godini) / ukupan broj stručnih predmeta u prvoj i drugoj godini) h 7
kvalitet motivacionog pisma (5%)
-treba navesti razloge za prijavu, relevantne prednosti i vrline (treba ih potkrepiti primerima – npr. učešće u vannastavnim aktivnostima, na takmičenjima, itd.)
rezultati testa iz engleskog jezika – stručna terminologija (10%)
-broj bodova na testu proporcionalno izražen vrednostima od 0 do 10
rezultati testa iz zdravstvene nege – za učenike sa smera medicinski tehničar, tj. test iz farmaceutske tehnologije – za učenike sa smera farmaceutski tehničar (10%)
-broj bodova na testu proporcionalno izražen vrednostima od 0 do 10

5. Rokovi
7-14. septembar: podnošenje prijave i prateće dokumentacije u administraciji škole;
15-20. septembar: testiranje prijavljenih učenika iz engleskog jezika i stručnih predmeta (prijavljeni učenici biće obavešteni o konkretnim datumima i terminima u kojima će se obaviti testiranje po zavreštku roka za podnošenje prijave)
21. septembar: objavljivanje rang liste prijavljenih učenika i upućivanje u dalji tok projekta.

Leave a Reply