You are currently viewing Javni konkurs

Javni konkurs

JAVNI KONKURS
ZA PRIJAVU UČENIKA MEDICINSKO-FARMACEUTSKE ŠKOLE „SV. PETKA“ ZA UČEŠĆE U ERASMUS+ PROJEKTU „UNAPREDI VEŠTINE I PRIMENI IH“

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa jeste prijavljivanje učenika Medicinsko-farmaceutske škole „Sv. Petka“ za učešće u projektu „Unapredi veštine i primeni ih“ koji se izvodi pod okriljem i finansira od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus+. U okviru projekta se podrazumeva dvonedeljna mobilnost (praksa) učenika u Novom Mestu u Sloveniji. Tokom mobilnosti učenici će imati priliku da borave u opštoj bolnici Novo Mesto i apotekama u ovom gradu, kao i da obavljaju praksu u laboratoriji Srednje zdravstvene i hemijske škole. Glavni ciljevi projekta jesu unapređenje profesionalnih komepetencija učenika (pružanje zdravstvene nege i psihološke podrške, tj. spretnost u rukovanju lekovima, poznavanje njihovog sastava i dejstava), priprema učenika za snalaženje u budućem radnom okruženju, kao i unapređenje kompetencija iz stranih jezika.

2. Učesnici
Učesnici konkursa mogu biti samo redovni učenici trećeg i četvrtog razreda u školskoj 2021/22. godini. Projektom je predviđen odlazak dvanaestoro učenika na mobilnost, pri čemu sedmoro učesnika treba da bude sa smera farmaceutski tehničar, a petoro sa smera medicinski tehničar. Učesnici sa smera faramceutski tehničar su već odabrani putem konkursa iz septembra 2020. godine, tako da je ovim konkursom predviđeno učešće petoro učenika sa smera medicinski tehničar. U pratnji učesnika biće i dvoje nastavnika.

3. Obaveze učenika odabranih za učešće u projektu
1) Učenik pre mobilnosti pohađa radionice jezičke, kulturološke i psihološke pripreme, kao i časove pripreme iz stručnih predmeta.
2) Učenik nakon mobilnosti učestvuje u aktivnostima širenja svojih znanja i iskustava sa mobilnosti (radionice, tribine i ostali događaji).
3) Učenik mora biti zainteresovan za rad u timu, da angažovano doprinosi radu grupe i da odgovorno pristupa radu tokom trajanja mobilnosti.

3. Konkursna dokumentacija
Pored prijave za učešće na konkursu (formular se može preuzeti u administraciji škole) zainteresovani učenici prilažu i motivaciono pismo ne duže od jedne kucane strane (veličina slova 12, tip slova Times New Roman, prored 1,15, margine 2,5cm).

4. Kriterijumi za odabir učesnika
Kriterijumi odabira nose određen procenat ukupnog broja bodova (100) na osnovu kojih će se sastaviti rang-lista prijavljenih učenika. Komisiju za izbor učesnika čine članovi Tima za međunarodnu saradnju, a izbor učesnika obaviće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) primerno vladanje u prvoj i drugoj godini srednje škole – za učenike trećeg razreda; primerno vladanje u prvoj, drugoj i trećoj godini srednje škole – za učenike četvrtog razreda
2) prosečna ocena u prvoj i drugoj godini srednje škole (20%) – za učenike trećeg razreda; prosečna ocena u prvoj, drugoj i trećoj godini (20%) – za učenike četvrtog razreda
-(prosečna ocena iz prve godine + prosečna ocena iz druge godine) h 2 – za učenike trećeg razreda
-((prosečna ocena iz prve godine + prosečna ocena iz druge godine + prosečna ocena iz treće godine) / 3) h 4 – za učenike četvrtog razreda
3) prosečna ocena iz stručnih predmeta u prvoj i drugoj godini (30%) – za učenike trećeg razreda; prosečna ocena iz stručnih predmeta u prvoj, drugoj i trećoj godini (30%) – za učenike četvrtog razreda
-((zbir zaključnih ocena iz svih stručnih predmeta) / ukupan broj stručnih predmeta) h 6
4) kvalitet motivacionog pisma (10%)
-treba navesti razloge za prijavu, relevantne prednosti i vrline (treba ih potkrepiti primerima – npr. učešće u vannastavnim aktivnostima, na takmičenjima, itd.)
5) rezultati testa iz engleskog jezika – stručna terminologija (20%)
-broj bodova na testu proporcionalno izražen vrednostima od 0 do 20, pri čemu je za ulazak na rang-listu potencijalnih učesnika neophodno ostvariti bar polovinu tačnih odgovora, tj. 10 od 20 bodova
6) rezultati testa iz zdravstvene nege (20%)
-broj bodova na testu proporcionalno izražen vrednostima od 0 do 20, pri čemu je za ulazak na rang-listu potencijalnih učesnika neophodno ostvariti bar polovinu tačnih odgovora, tj. 10 od 20 bodova

5. Rokovi
1) 19. april: krajnji rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije u administraciji škole;
2) 21. april: testiranje prijavljenih učenika iz engleskog jezika i stručnih predmeta (prijavljeni učenici biće obavešteni o konkretnim terminima u kojima će se obaviti testiranje po zavreštku roka za podnošenje prijave);
3) 29. april: objavljivanje rang-liste prijavljenih učenika i upućivanje u dalji tok projekta.

U Smederevu
11. aprila 2022.

Direktor
Dejan Spasić

Leave a Reply